AIFTP Journal [Editorial Board] (EB) (AIFTPJ)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Dr. K. Shivaram Mumbai 022 22658612 / 22698338 9820069833
Members
Mr. Ashok Chandak Nagpur 0712 24533009 / 2422719 9822232666
Mr. M. L. Patodi Kota 0744 2502704 / 2501179 9829035256
Mr. P. C. Joshi Mumbai 022 22612263 / 22626962 9821420965
Mrs. Prem Lata Bansal New Delhi 011 23955703 / 23955704 9811558194
Editor
Mr. Harish N. Motiwalla Mumbai 022 22002103 / 5431 9819422300
Joint Editor
Mr. Ajay Singh Mumbai 022 22013242 9892212125
Mr. K. Gopal Mumbai 022 22016828 9820050141
Mr. Pankaj Ghiya Jaipur 0141 2621679 9829013626
Associate Editors
Mr. C. B. Thakar Mumbai 022 23400376 9821135674
Mr. Nishit Gandhi Mumbai 022 9619978583

AIFTP Journal Committee (JC)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. Janak Vaghani Mumbai 022 28010274 9324680306
Convenors
Mrs. Neelam Jadhav Mumbai 022 22658612/ 22698338 9867499839
Members
Mr. Achintya Bhattacharjee Kolkata 033 22624837 9830086457
Mr. Kishor Vanjara Mumbai 022 22023370 9820186480
Mr. Kuntal Parekh Ahmedabad 079 26583821 9825136468
Mr. M. V. J. K. Kumar Hyderabad 040 23228474 / 23227574 9849017388
Mr. Mitesh Kotecha Mumbai 022 22028265 9821166334
Mr. S. S. Satyanarayana Hyderabad 040 40077737 9989924646
Mr. Sandeep Goyal Chandigarh 0712 2608532 / 5016400 9814208142
Mr. V. P. Gupta New Delhi 011 23351153 / 54 9810052890
Mr. Vinayak Patkar Mumbai 022 22663422/ 22662712 9223401078
Mr. Vipul B. Joshi Mumbai 022 22080951 / 66333736 9820045569
National President
Mrs. Nikita R. Badheka Mumbai 022 22030011 / 22030012 9821037885
Deputy President
Mr. M. Srinivasa Rao Eluru 08812 238898 9885796999
Secretary General
Mr. Samir Jani Junagadh 0285 2623325 / 2653666 9825037365 /
9727802508
Treasurer
Mr. Chirag S. Parekh Mumbai 022 26705006 9820045569

Award Committee (AC)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. Ganesh Purohit Jabalpur 0761 2663232 9425154914
Members
Mr. Anand Kumar Pasari Ranchi 0651 2209612 9431125350
Mr. B. S. Seethapathi Rao Kakinada 0884 2348243 9848099490
Mr. D. K. Gandhi Ghaziabad 0120 2718620 9810216801
Mr. Rajesh Mehta Indore 0731 2520111
4046465
9827036956
Mr. Santosh Gupta Nagpur 0712 6613155 9890033480
National President
Mrs. Nikita R. Badheka Mumbai 022 22030011
22030012
9821037885
Secretary General
Mr. Samir Jani Junagadh 0285 2623325
2653666
9825037365

Constitution Committee (CC)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. P. C. Joshi Mumbai 022 22612263 / 22626962 9821420965
Convenor
Mr. Vipul Joshi Mumbai 022 22080951 / 66333736 9820045569
Members
Mrs. Prem Lata Bansal New Delhi 011 23955703 / 23955704 9811558194
Mr. Ganesh Purohit Jabalpur 0761 2663232 9425154914
Dr. Ashok Saraf Guwahati 0361 2529532 / 2529588 9864020679
Mr. D. K. Gandhi Ghaziabad 0120 2718620 9810216801
Mr. Arvind Shukla Varanasi 0542 2504211 9415201059
Ex-Officio Members
Mrs. Nikita R. Badheka
National President
Mumbai 022 22030011 / 22030012 9821037885
Mr. Samir Jani
Secretary General
Junagadh 0285 2623325 / 2653666 9825037365/
9727802508

Direct Tax (DT) Representation Committee (DT)

  City Code Off. Mob.
 
Chairman
Mr. S. R. Wadhwa New Delhi 011 41554222 / 41554243 9810414433
Co-Chairman
Mr. V. P. Gupta New Delhi 011 23351153 / 54 9810052890
Convenor
Mr. Vipul B. Joshi Mumbai 022 22080951 / 66333736 9820045569
Past Presidents
Dr. K. Shivaram Mumbai 022 22658612 / 22968338 9820069833
Mrs. Prem Lata Bansal New Delhi 011 23955703 / 23955704 9811558194
Mr. Ganesh Purohit Jabalpur 0761 2663232 9425154914
Zonal Chairmen
Mr. Bhaskar B. Patel Vadodara 0265 6540885 9979733033
Mr. S. Nanjunda Prasad Mangalore 080 26760780 9980066380
Mr. Asim Zafar Varanasi 0542 2504211 9415203535
Mr. Vinay Kumar Jolly Jaipur 0141 2571300 9414043300
Mr. Sandeep Gadodia Ranchi 0651 2330057 9431170741
Members
Mr. A. K. Srivastava New Delhi 011 25865500 9810128812
Mr. Arvind Shukla Varanasi 0542 2504211 9415201059
Mr. Kamlesh Rathod Jamnagar 0288 2673555 / 2662555 9898093552
Mr. Narayan P. Jain Kolkata 033 22821100 / 0182 / 8723 9830951252
Mr. O. P. Shukla Advocate 0542 2506509 9415204837
Mr. Rahul Kaushik New Delhi 011 23382169 / 23387685 9818791820
Mr. Rajesh Joshi Indore 0731 2413570 9827266933
Ex-Officio Members
National President
Mrs. Nikita R. Badheka
Mumbai 022 22030011 / 22030012 9821037885
Secretary General
Mr. Samir Jani
Junagadh 0285 2623325 / 2653666 9825037365

Disciplinary Committee (DC)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. P. C. Joshi Mumbai 022 22612263
22626962
9821420965
Members
Dr. K. Shivaram Mumbai 022 22658612
22968338
9820069833
Dr. M. V. K. Moorthy Hyderabad 040 23228474
23227574
9849004423
Mrs. Prem Lata Bansal New Delhi 011 23955703
23955704
9811558194
Mr. Ganesh Purohit Jabalpur 0761 2663232 9425154914

Finance Committee (FC)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. U. M. Loonawat Mumbai 022 61037805
61037878
9819093912
Co-Chairman
Mr. Vipul B. Joshi Mumbai 022 22080951
66333736
9820045569
Advisor
Mr. Govind Goyal Mumbai 022 28710710 9869000228
Member
Mr. Arvind Shukla Varanasi 0542 2504211 9415201059
Ex-Officio Members
National President
Mrs. Nikita R. Badheka
Mumbai 022 22030011
22030012
9821037885
Secretary General
Mr. Samir Jani
Junagadh 0285 2623325
2653666
9825037365

GST Liability Committee – (GST LC)

  City Code Off. Mob.
Chairperson
Mrs. Nikita R. Badheka Mumbai 022 22030011 / 22030012 9821037885
Convenor
Mr. Siddheshwar Yelamali Bengaluru 080 22261371 9945596232
Members
Mr. Ashok Chandak Nagpur 0712 24533009 / 2422719 9822232666
Mr. Janak Vaghani Mumbai 022 28010274 9324680306
Dr. M. V. K. Moorthy Hyderabad 040 23228474 / 23227574 9849004423 /
9440705751
Mr. P. C. Joshi Mumbai 022 22612263 / 22626962 9821420965
Mr. Pankaj Ghiya Jaipur 0141 2621679 9829013626

Indirect Tax (GST) Representation Committee (GST)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. H. L. Madan New Delhi 011 27516281 9312238908
Co-Chairman
Mr. S. S. Satyanarayana Hyderabad 040 40077737 9989924646
Convenor
Mr. Janak Vaghani Mumbai 022 28010274 9324680306
Past Presidents
Mr. P. C. Joshi Mumbai 022 22612263 / 22626962 9821420965
Mr. M. L. Patodi Kota 0744 2502704 / 2501179 9829035256
Dr. M. V. K. Moorthy Hyderabad 040 23228474 / 23227574 9849004423
Dr. Ashok Saraf Guwahati 0361 2529532 / 2529588 9864020679
Zonal Chairmen
Mr. Bhaskar B. Patel Vadodara 0265 6540885 9979733033
Mr. S. Nanjunda Prasad Mangalore 080 26760780 9980066380
Mr. Asim Zafar Varanasi 0542 2504211 9415203535
Mr. Vinay Kumar Jolly Jaipur 0141 2571300 9414043300
Mr. Sandeep Gadodia Ranchi 0651 2330057 9431170741
Members
Mr. Anuj Bansal New Delhi 011 23351153 9811565365
Mr. B. S. Seethapathi Rao Kakinada 0884 2348243 9848099490
Mr. Mukul Gupta Ghaziabad 0120 2820380 9811023739
Mr. P. V. Subba Rao Secunderabad 040 30878935 / 36 9391018552
Mr. Sandeep Goyal Chandigarh 0712 2608532 / 5016400 9814208142
Ex-Officio Members
National President
Mrs. Nikita R. Badheka Mumbai 022 22030011 / 22030012 9821037885
Secretary General
Mr. Samir Jani Junagadh 0285 2623325 / 2653666 9825037365

International Study Tour (IST)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. Deepak R. Shah Mumbai 022 67498500 / 06 9820148536
Co-Chairman
Mr. Bharat Swami Vadodara 0265 2320662 9825244976
Members
Mr. Pankaj Ghiya Jaipur 0141 2621679 9829013626
Mr. Pradosh Pattnaik Bhubaneswar 0674 2311469 9337103745
Mr. Raj P. Shah Mumbai 022 26153729 9867368285
Mr. Santosh Gupta Nagpur 0712 6613155 9890033480
Mr. Sachin Gandhi Mumbai 022 23432306 9821482020
Ex-Officio Members
National President
Mrs. Nikita R. Badheka Mumbai 022 22030011
22030012
9821037885
Dy. President
Mr. M. Srinivasa Rao Eluru 08812 238898 9885796999
Secretary General
Mr. Samir Jani Junagadh 0285 2623325
2653666
9825037365
Treasurer
Mr. Chirag S. Parekh Mumbai 022 26705006 9820045569

Membership Development Committee (MD)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. Santosh Gupta Nagpur 0712 6613155 9890033480
Convenors
Mr. Arvind Kumar Mishra Allahabad 9839503498
Mr. C. Radhakrishnan Vellore 0416 2225802 9443217802
Mr. Nitin Gautam Nagpur 0712 2249836 9823390091
Mr. Sreedhara Parthasarthy Bellary 08392 267184 / 268634 9449569084
Mentor
Mr. J. D. Nankani Mumbai 022 22841717 9821034867
Members
Mr. D. K. Agarwal Siliguri 0353 2430075 9474380665
Mr. Vijay Kewalramani Thane 022 25372532 9820073165
Ex-Officio Members
National President
Mrs. Nikita R. Badheka Mumbai 022 22030011
22030012
9821037885
Secretary General
Mr. Samir Jani Junagadh 0285 2623325
2653666
9825037365

Office Administration Committee (OC)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. Deepak R. Shah Mumbai 022 67498500 / 06 9820148536
Convenor
Dr. Shashank Dhond Mumbai 022 24050901 9821094250
Members
Mr. Hitesh R. Shah Mumbai 022 22001436
22035405
9769963242
Mr. Vipul B. Joshi Mumbai 022 22080951
66333736
9820045569
Mr. Mayur Parekh Mumbai 022 9820147528
Ex-Officio Members
Mrs. Nikita R. Badheka
National President
Mumbai 022 22030011
22030012
9821037885
Mr. M. Srinivasa Rao
Dy. President
Eluru 08812 238898 9885796999
Mr. Samir Jani
Secretary General
Junagadh 0285 2623325
2653666
9825037365
Mr. Chirag S. Parekh
Treasurer
Mumbai 022 26705006 9820045569

Publication Committee (Publ.)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. Mitesh Kotecha Mumbai 022 22028265 9821166334
Advisor
Dr. K. Shivaram Mumbai 022 22658612
22968338
9820069833
Members
Mr. Harish N. Motiwalla Mumbai 022 22002103 / 5431 9819422300
Mr. Janak Vaghani Mumbai 022 28010274 9324680306
Mr. Kishor Vanjara Mumbai 022 22023370 9820186480
Ex-Officio Members
National President
Mrs. Nikita R. Badheka Mumbai 022 22030011
22030012
9821037885
Secretary General
Mr. Samir Jani Junagadh 0285 2623325
2653666
9825037365
Treasurer
Mr. Chirag S. Parekh Mumbai 022 26705006 9820045569

Times Committee (Times) (TC)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. Kishor Vanjara Mumbai 022 22023370 9820186480
Associate Editor
Mr. Deepak R. Shah Mumbai 022 67498500 / 06 9820148536
Advisor
Dr. K. Shivaram Mumbai 022 22658612 / 22968338 9820069833
Ex-Officio Members
National President
Mrs. Nikita R. Badheka Mumbai 022 22030011
22030012
9821037885
Secretary General
Mr. Samir Jani Junagadh 0285 2623325
2653666
9825037365
Treasurer
Mr. Chirag S. Parekh Mumbai 022 26705006 9820045569

Website Committee (WC)

  City Code Off. Mob.
Chairman
Mr. Hitesh R. Shah Mumbai 022 22001436 / 22035405 9769963242
Co-Chairman
Mr. Pankaj Ghiya Jaipur 0141 2621679 9829013626
Convenor
Mr. Siddeshwar Yelamali Bangalore 080 22261371 9945596232
Members
Mrs. Anagha Kulkarni Pune 020 25467783 9822117404
Mr. B. S. Seethapathi Rao Kakinada 0884 2348243 9848099490
Mr. Ishaan Patkar Mumbai 022 26837747 8652357630
Mr. K. Gopal Mumbai 022 22016828 9820050141
Mr. Kuntal Parekh Ahmedabad 079 26583821 9825136468
Mr. Parth Badheka Mumbai 022 22030012 9819081103
Mr. S. S. Satyanarayana Hyderabad 040 9989924646
Mr. Sandeep Goyal Chandigarh 0712 2608532
5016400
9814208142
Ex-Officio Members
National President        
Mrs. Nikita R. Badheka Mumbai 022 22030011
22030012
9821037885
Secretary General
Mr. Samir Jani Junagadh 0285 2623325
2653666
9825037365