Sr. No. Name of Members Profession Zone
1 Rakesh Jain CA. East
2 Robin Maheshwari CA. East
3 Lakshit Jain Adv. Central
4 Liril Bansal CA. North
5 Bimal Manna Adv. East
6 Gaurav R. Bhartiya CA. West
7 Deepak Chakravarty Adv. Central
8 Suvidh Kisanlal Chhoriya CA. West
9 Shaik Mahekum Ali Adv. South
10 Mehul M. Datta CA. West
11 Shaik Khaja Moinoddin Adv. South
12 Biswaranjan Panda CA. East
13 Kalapati Jayaprakash Rao STP. South
14 Ramesh Babu Anasuri GSTP. South
15 Kiran Balkrishna Nerkar ITP. West
16 B. Sarath Kumar CA. East
17 Navinchandra Premji Dedhia CA. West
18 Avani Navinchandra Dedhia CA. West
19 Mayur G. Shahpatel GSTP. West
20 Md. Jawaid Haider Adv. East
21 Deepak Kumar Goel Adv. North
22 Mahesh Kumar Adv. North
23 Sakshi Ghiya CA. Central
24 Bhuvnesh Mittal Adv. North
25 Sunil Baran Chanda Adv. East
26 Sourabh Dubey CA. Central
27 Santosh Kumar Adv. East
28 Santosh Kumar Patra Adv. East
29 Amrita Acharya Adv. West