Year Past President Past Secretary General
1978-83 Late N. C. Mehta (Mumbai) P. C. Joshi
1984-90 Late B. C. Joshi (Mumbai) R. S. Pathak
1991-93 Late L. M. Mahurkar (Nagpur) Ashok Chandak
1994-96 P. C. Joshi, Adv. (Mumbai) R. S. Pathak
1997-99 Late Sukumar Bhattacharya Ji (Kolkata) R. D. Sharma
2000-02 Late N. M. Ranka, Sr. Adv. (Jaipur) M. L. Patodi
2003-05 Dr. K. Shivaram, Sr. Adv. (Mumbai) Kishor Vanjara
2006 & 07 Late V. Ramachandran (Chennai) Late K. J. Chandran
2008 & 09 Bharat Ji Agrawal, Sr. Adv. (Allahabad) Mukul Gupta
2010 & 11 M. L. Patodi, Adv. (Kota) Hon’ble Mr. Justice J. K. Ranka
2012 & 13 Late S. K. Poddar, Adv. (Ranchi) N. P. Jain
2014 & 15 J. D. Nankani, Adv. (Mumbai) Harish N. Motiwalla
2016 Dr. M. V. K. Moorthy (Hyderabad) M. Srinivasa Rao
2017 Prem Lata Bansal, Sr. Adv. (New Delhi) Sanjay Sharma
2018 Ganesh Purohit (Jabalpur) Pankaj Ghiya
2019 Dr. Ashok Saraf (Guwahati) Anand Kumar Pasari