Year Past President Past Secretary General
1978-83 Late N. C. Mehta (Mumbai) P. C. Joshi
1984-90 Late B. C. Joshi (Mumbai) R. S. Pathak
1991-93 Late L. M. Mahurkar (Nagpur) Ashok Chandak
1994-96 P. C. Joshi, Adv. (Mumbai) R. S. Pathak
1997-99 Late Sukumar Bhattacharya Ji (Kolkata) R. D. Sharma
2000-02 Late N. M. Ranka, Sr. Adv. (Jaipur) M. L. Patodi
2003-05 Dr. K. Shivaram, Sr. Adv. (Mumbai) Kishor Vanjara
2006 & 07 Late V. Ramachandran (Chennai) Late K. J. Chandran
2008 & 09 Bharat Ji Agrawal, Sr. Adv. (Allahabad) Mukul Gupta
2010 & 11 M. L. Patodi, Adv. (Kota) Hon’ble Mr. Justice J. K. Ranka
2012 & 13 Late S. K. Poddar, Adv. (Ranchi) N. P. Jain
2014 & 15 J. D. Nankani, Adv. (Mumbai) Harish N. Motiwalla
2016 Dr. M. V. K. Moorthy (Hyderabad) M. Srinivasa Rao
2017 Prem Lata Bansal, Sr. Adv. (New Delhi) Sanjay Sharma
2018 Ganesh Purohit (Jabalpur) Pankaj Ghiya